Privatumo politika

I SKYRIUS
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS.
  • MB „Seilas” (toliau – „Bendrovė“) gerbdama savo klientų, įskaitant svetainės www.kraftdele.lt (toliau – „Svetainė“) lankytojų ir pirkėjų (toliau – „Klientai“), teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
  • Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų Bendrovės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
  • Naudodamiesi Bendrovės Svetaine ar paslaugomis ar pirkdami Bendrovės siūlomas prekes, tuo suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje, klientų sistemoje po šios politikos tekstu pažymi „varnelę“. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti Svetainėje šiuo adresu www.kraftdele.lt/privatumo-politika.
  • Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.
 2. PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS.
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  • Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (tame tarpe Svetainės lankytojai), kurio asmens duomenis renka Bendrovė.
  • Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
  • Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  • Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
  • Duomenų valdytojas – MB “Seilas” pagal LR įstatymus įsteigta bendrove.
  • Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
  • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 3. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?
  • Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes. Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų pasibaigus bendradarbiavimui.
  • Surinktus Jūsų asmens duomenis kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje, Bendrovė ir toliau tvarko, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą ir pan. Šie duomenys yra saugomi Bendrovės mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.
 4. KOKIAIS TIKSLAIS YRA TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?
  • Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: Bendrovės klientų identifikavimui jos informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, paslaugų ir / ar prekių pirkimo apdorojimui ir administravimui, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų administravimui, prekių pristatymo įvykdymui ir administravimui, susisiekimui su Jumis, sutartinių įsipareigojimų vykdymui, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).
 5. KAIP YRA TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?
  • Bendrovė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
 6. JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS.
  • Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, pateikus mums prašymą (el. paštu info@kraftdele.lt; siunčiant paštu, adresu J. Basanavičiaus g. 43B, Šiauliai) ir tinkamai patvirtinus savo tapatybę:
   • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
   • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis;
   • reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys;
   • reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:
    • jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
    • Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
    • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
    • ir kitais Reglamente nustatytais pagrindais;
   • reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
   • gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui);
   • nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ir pan.).
  • Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/
  • Daugiau apie duomenų subjekto teises, rasite www.kraftdele.lt/duomenu-subjektu-teises.
 7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS.
  • Mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu ir / arba teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės, tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamento nuostatomis.
  • Šie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas, pavardė, el. pašto adresas.
  • Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus www.kraftdele.lt/sutikimu-atsisakymas/
 8. KAM TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?
  • Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik pareigybinių funkcijų vykdymui ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimų.
  • Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu. Duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia tiesioginės rinkodaros paslaugas ir tvarko Svetainėje surinktus Jūsų asmens duomenis:
  • Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
  • Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
  • Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės leidimo.
  • Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo, gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.
 9. NAUDOJAMI SLAPUKAI.
  • Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus:
Slapukas Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
moove_gdpr_popup moove_gdpr_popup Slapukas, naudojamas atpažinti ar sutikote su slapukų naudojimu mūsų svetainėje Nuo sutikimo/Iki ištrynimo Nuo sutikimo/Iki ištrynimo Unikalus identifikatorius
_ga _ga Šį slapuką naudoja „Google Analytics”, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje Nuo sutikimo/ 2 metai. Nuo sutikimo/ 2 metai. Unikalus identifikatorius
_gat _gat Šie slapukai naudojami „Google Analytics” statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti Pirmą kartą atėjus į puslapį/ iki sesijos pabaigos Pirmą kartą atėjus į puslapį/ iki sesijos pabaigos Unikalus identifikatorius
_gat_gtag_UA_21927823_5 _gat_gtag_UA_21927823_5 Šis slapukas naudojamas „Google Analytics” siekiant atpažinti Asmenį. Pirmo įėjimo į puslapį metu/ 2 dienos Pirmo įėjimo į puslapį metu/ 2 dienos Unikalus identifikatorius
woocommerce_cart_hash woocommerce_cart_hash Slapukas renka informaciją apie daiktus esančius krepšelyje bei apie pasikeitimus jame. Tampa aktyvūs įdėjus prekę į krepšelį Pirmą kartą atėjus į puslapį/ iki sesijos pabaigos Unikalus identifikatorius
woocommerce_items_in_cart woocommerce_items_in_cart Slapukas renka informaciją apie daiktus esančius krepšelyje bei apie pasikeitimus jame Tampa aktyvūs įdėjus prekę į krepšelį Pirmą kartą atėjus į puslapį/ iki sesijos pabaigos Unikalus identifikatorius
wp_woocommerce_session_ wp_woocommerce_session_ Slapukas turi informacija apie kiekvieno pirkėjo krepšelį bei padeda surasti tą informaciją duomenų bazėje. Jokios asmeninės informacijos slapukas nesaugo Pirmą kartą atėjus į puslapį/ iki sesijos pabaigos Pirmą kartą atėjus į puslapį/ iki sesijos pabaigos Unikalus identifikatorius
 • Daugiau apie slapukus: www.kraftdele.lt/sutikimu-atsisakymas/
 1. SVETAINĖJE PATEIKIAMOS NUORODOS.
  • Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir PSPC neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

II SKYRIUS

Bendrovėje veiklos vykdymo metu, taip pat yra tvarkomi ir kiti asmens duomenys.

 1. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
  • Mes tvarkome užklausas, prašymus ir skundus, gautus el. paštu. Dėl šios priežasties mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.
  • Mes palaikome, tobuliname ir užtikriname mūsų interneto svetainės saugumą. Dėl šios priežasties mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.
 2. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
  • Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, mokėjimų detalės.
 3. DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIAI

13.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis.

14. DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR GAVĖJAI:

14.1. Duomenų gavėjai — MB Seilas, duomenų tvarkytojai — Blankspace.lt